Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — Απαλλακτική Εργασία

Ανάπτυξη περιβάλλοντος γραφικής διεπαφής για το σύστημα jarpeb

Τι θα φτιάξετε

Το jarpeb αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης των φοιτητών στον προγραμματισμό και χρησιμοποιείται επιτυχώς τα τελευταία χρόνια στο μάθημα Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων - Προγραμματισμός σε Java. Η χρήση του συστήματος γίνεται μέσω μιας διεπαφής γραμμής εντολών (command-line interface). Στόχος της εργασίας, είναι η ανάπυτξη μιας γραφικής διεπαφής (σε Java) για το σύστημα.

Πως θα το φτιάξετε

Η διαδικασία ανάπτυξης περιλαμβάνει την κατανοήση του υπάρχοντος περιβάλλοντος και η "χειρουργική" χρήση κώδικα ώστε να παρέχεται το γραφικο περιβάλλον παράλληλα με την υπάρχουσα διεπαφή γραμμής εντολών. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι η εξής:

Τι πρέπει να ξέρετε

Τι θα μάθετε

Υπεύθυνος της εργασίας

Όνομα
Βασίλειος Καρακόιδας
Email
bkarak at aueb dot gr
Ιστοσελίδα
http://gaijin.dmst.aueb.gr/~bkarak

Παραπομπές στο διαδίκτυο